Clinical features of blepharokeratoconjunctivitis in 83 children
Yu Jifeng, Liu Xue, Chu Huihui, Li Li
Ophthalmology in China . 2020, (2): 157 -160 .  DOI: 10.13281/j.cnki.issn.1004-4469.2020.02.017