The short-term lowering intraocular pressure efficacy of travoprost for residual primary angle closure glaucoma
ZHANG Heng-li, TANG Guang-xian, YAN Xiao-wei, LI Fan, MA Li-hua, GENG Yu-lei.
Ophthalmology in China . 2016, (1): 36 -39 .  DOI: 10. 13281/j. cnki. issn.1004-4469. 2016. 01. 008