Characteristics of outer retinal structure in cone dystrophy based ERG
LIU Ke-gao, BAI Feng-ge, CHEN Chang-xi, ZHANG Zheng, PENG Xiao-yan
Ophthalmology in China . 2019, (5): 359 -363 .  DOI: 10. 13281/j. cnki. issn.1004-4469. 2019. 05. 009