Spontaneous peripapillary subretinal hemorrhage in 18 children
GUO Yin1, LIU Li-juan2, LV Yan-yun1, TANG Ping1, WU Min1, FENG Yi1
Ophthalmology in China . 2019, (5): 364 -367 .  DOI: 10. 13281/j. cnki. issn.1004-4469. 2019. 05. 010