Effective factors of one-year visual outcomes after intravitreal injection of ranibizumb for wet age-related macular degeneration
YAN Shu, SHAO Ling, DU Min, SHEN Ce-ying, LI Yan, LIU Yu, CHAO Yang-yang, YANG Kai-zhuan
Ophthalmology in China . 2019, (6): 433 -437 .  DOI: 10.13281/j.cnki.issn.1004-4469.2019.06.008