Application of simplified DSEK technique in complex bullous keratopathy
Sun Shanshan1,2,3, Gao Minghong3, Chen Yingxin3, Liu Zhiling3
Ophthalmology in China . 2020, (1): 38 -42 .  DOI: 10. 13281/j. cnki. issn.1004-4469. 2020. 01. 008