Clinical analysis of 49 cases with intraocular lens dislocation
WANG Hai-Yan, Pang-Xiu-Qin, He-Lei, PEI Xue-Ting, WANG Shao-Li, LU Hai
Ophthalmology in China . 2012, (1): 47 -51 .