Ex-PRESS miniature glaucoma device implantation combined with anti-VEGF for neurovascular glaucoma  
WANG Huai-zhou, HONG Jie, ZHAO Bo-wen, SANG Jing-hong, WANG Ning-li.
Ophthalmology in China . 2014, (4): 256 -260 .  DOI: 10.13281/j.cnki.issn.1004-4469.2014.04.010