Treatment of in-the-bag intraocular lens subluxation
SHI Xiang-yu, LU Hai, QI Meng, WANG Shao-li, YU Jie, ZHENG Peng-fei, HE Lei.
Ophthalmology in China . 2014, (4): 264 -267 .  DOI: 10.13281/j.cnki.issn.1004-4469.2014.04.012