Surgical methods and effect of the children's consecutive esotropia 
CAO Wen-hong, WU Qian, YU Gang, FAN Yun-wei, CUI Yan-hui.
Ophthalmology in China . 2016, (1): 46 -50 .  DOI: 10. 13281/j. cnki. issn.1004-4469. 2016. 01. 010