Clinical application of phacoemulsification with a round blunt phaco tip
LI Shuai-fei, CHEN Bin-chuan, LI Jia-jia, WANG Yan-wu, WANG Yong-cheng, NAN An-chao
Ophthalmology in China . 2017, (2): 79 -83 .  DOI: 10.13281/j.cnki.issn.1004-4469.2017.02.004