Relationship of hyperreflective foci with visual outcome in diabetic macular edema
MO Bin, ZHOU Hai-ying, JIAO Xuan, ZHANG Feng
Ophthalmology in China . 2017, (3): 174 -178 .  DOI: 10.13281/j.cnki.issn.1004-4469.2017.03.007