Analysis of postoperative medical disputes in senile cataract patients
LIU Wen-ya1, SONG Xu-dong1, LIU Shi2, GE Zhi-tao2, LI Lei1.
Ophthalmology in China . 2017, (4): 243 -247 .  DOI: 10. 13281/j. cnki. issn.1004-4469. 2017. 04. 007